23.06 KONKURS NA WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

23.06 KONKURS NA WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

Regulamin konkursu pn. „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Kłodzki Ośrodek Kultury.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie Wianka Świętojańskiego.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
1) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pełnoletniego uczestnika lub w przypadku osób młodszych wyrażenie zgody przez jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa i „RODO”);
2) dostarczenie wianka w dniu 23.06.2022 r. w godz. 19.00-19.45 na Kłodzki Skwer Kultury (pod Mostem św. Jana) w Kłodzku.

ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej.
2. Przedmiotem konkursu jest wianek, wykonany z dowolnego materiału, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (np. kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła, świeczka).
3. Prace konkursowe muszą być co do zasady pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie przy ewentualnej pomocy osób najbliższych.
4. Dopuszcza się również prace konkursowe wykonane grupowo przez podmioty zorganizowane typu stowarzyszenia, koła gospodyń itp. Przepisy regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy podczas „Nocy
Świętojańskiej” w dniu 23 czerwca 2022 r. oraz zaprezentowanie fotografii nagrodzonych wianków na stronie internetowej organizatora, profilu facebook i w mediach.

OCENA I NAGRODY
1. Komisja konkursowa w min. 3 osobowym składzie powołana przez organizatora będzie obradować 23.06.2022 r. podczas imprezy plenerowej „Noc Świętojańska”. Z obrad komisji sporządzony będzie protokół.
2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, nawiązanie do tradycji, dobór materiałów, staranność wykonania, zgodność z wymogami regulaminu.
3. Komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe o łącznej gwarantowanej puli 1.000,00 zł.
4. Odbiór nagrody uczestnik kwituje własnoręcznym podpisem. W przypadku osób niepełnoletnich odbiór nagrody kwituje jeden z rodziców lub opiekun prawny.
5. Dopuszcza się również przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych.
6. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i symbolicznym puszczeniem wianków na wodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu wraz z ich wizerunkiem oraz do wykorzystania tych informacji na stronie internetowej organizatora, profilu facebook i w mediach.

Skip to content